Ścieżka rozwoju

Ścieżka rozwoju dla uczestników projektu będzie przebiegała następująco:

Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe

Wsparciem w ramach zadania objęci zostaną wszyscy zakwalifikowani do programu uczniowie i uczennice – łącznie 25 osób. Zadanie obejmie:

  1. Doradztwo indywidualne – Etap doradztwa indywidualnego realizowany będzie w ZSP nr 4 im. P. Latoski przez wykwalifikowanych doradców zawodowych, którzy posiadają stosowne doświadczenie w tym zakresie. Zadanie realizowane będzie w trzech latach: 2017-2020, po rekrutacji każdej grupy uczestników. Celem tego etapu  będzie określenie preferencji zawodowych uczniów i określenie ścieżki udziału w projekcie. Czas trwania badania 1 ucznia to 2 godz. Łączny czas trwania etapu: 25 uczniów x 2 godz. = 50 godz. Miejsce odbywania wsparcia: ZSP nr 4;
  1. Warsztaty grupowe – „Autoprezentacja” – Celem warsztatów jest praktyczne ćwiczenie umiejętności autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej i ogólnych umiejętności społecznych niezbędnych w życiu zawodowym. Podczas szkolenia poruszane będą zagadnienia związane z budowaniem wizerunku, komunikacją z ludźmi, sztuką argumentowania, asertywnością. Uczniowie będą mieli możliwość ćwiczenia przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Warsztaty realizowane będą w grupach 5-osobowych (łącznie 5 grup) w trzech latach projektu. Zajęcia odbywać się będą w trzech blokach po 5 godzin każdy. Łączna liczba godzin to: 5 gr. x 15 godz. = 75 godz. Warsztaty przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowanych specjalistów z tej dziedziny. Miejsce odbywania wsparcia: ZSP nr 4;
  1. Warsztaty grupowe z zakresu umiejętności poruszania się po rynku pracy – Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, zapoznania się z internetowymi serwisami rekrutacyjnymi. Uczniowie będą mieli również możliwość poznania ABC prawa pracy. Warsztaty realizowane będą w grupach 5-os. (łącznie 5 grup) w trzech latach projektu. Zajęcia odbywać się będą w trzech blokach po 5 godzin każdy. Łączna liczba godzin szkoleń to: 5 gr. x 15 godz. = 75 godz. Warsztaty przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowanych specjalistów z tej dziedziny. Miejsce odbywania się warsztatów: ZSP nr 4;
  1. Warsztaty wyjazdowe z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności – Zajęcia te prowadzone będą w siedzibie Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości (RIP) Warsztaty realizowane będą w grupach 5-os. (łącznie 5 grup) w trzech latach projektu. Zajęcia trwać będą 6 godzin w każdej grupie. Łączna liczba godzin szkoleń z zakresu autoprezentacji to: 5 gr. x 6 godz. = 30 godz. Warsztaty przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowanych specjalistów z tej dziedziny, wyłonionych w trybie ustawy PZP.

 

Doskonalenie nauczycieli zawodu

Realizacja tego zadania pozwoli nabyć nauczycielom zawodu umiejętności, kwalifikacje i kompetencje, które wykorzystane zostaną w projekcie na etapie przygotowywania uczniów do odbycia staży/praktyk zawodowych lub kursów certyfikowanych. Wiedza ta pozwoli również nauczycielom opracować programy staży/praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami w sposób adekwatny do potrzeb rynku pracy. W ramach projektu 3 nauczycieli zawodu uczestniczyć będzie w studiach podyplomowych (SP) oraz kursach i szkoleniach (K/S) podnoszących kwalifikacje:

– SP z zakresu Realizacji Nagrań i Nagłośnień

– cykl kursów kwalifikacyjnych Digital Audio Workstation

Zajęcia prowadzone będą przez instytucje posiadające doświadczenie i uprawnienia do kształcenia w ww. zakresie, wyłonione do realizacji zadania w trybie zgodnym z ustawą PZP. Uczestnicy będą pokrywali we własnym zakresie koszty dojazdu na zajęcia. Realizacja zadania rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018, jednakże w przypadku studiów podyplomowych prowadzonych w wymiarze większym niż 2 semestry, doskonalenie będzie kontynuowane w roku szkolnym 2018/2019 do jego zakończenia.

 

– Organizacja staży zawodowych dla uczniów

 Udział w stażach lub praktykach zawodowych zorganizowany zostanie dla grupy 25 uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Czas realizacji praktyki wyniesie 150 godz./ucznia. Zadanie wg zawartej między szkołą a pracodawcą umowy realizowane będzie w trzech latach: 2018-2020. W umowie zostanie zawarty program stażu opracowany przez nauczyciela zawodu. Za udział w stażu/praktyce zawodowej wypłacone zostanie każdemu uczestnikowi stypendium w kwocie nieprzekraczającej 1480,00 zł. Stypendium zostanie wypłacone uczestnikowi po przepracowaniu 150 godzin. Pracodawca przyjmujący ucznia na staż zapewni odpowiednie stanowisko pracy, wyposażenie i narzędzia pracy, przeszkoli ucznia w zakresie BHP, przepisów i regulaminu pracy oraz zapewni opiekuna stażu. Każdy przyjęty praktykant lub stażysta będzie miał przydzielonego opiekuna, przy czym na jednego opiekuna nie będzie mogło przypadać więcej niż 6 stażystów. W trakcie odbywania stażu opiekun będzie miał za zadanie monitorowanie postępów i nabywania nowych umiejętności przez stażystę oraz określanie stopnia realizacji treści i celów edukacyjnych określonych w programie stażu. Po zakończeniu stażu Pracodawca wyda uczniowi dokument potwierdzający odbycie stażu. Podmioty przyjmujące uczniów na staż zaw./ praktykę zawodową wyłaniani będą w trybie zgodnym z ustawą PZP. Łączna liczba godzin staży zawodowych planowana do osiągnięcia: 25 os. x 150 godz. =3750 godzin.

– Organizacja kursów certyfikowanych dla uczniów

 W ramach projektu uczniowie wezmą udział w kursach certyfikowanych (KC), podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe oraz w kursie prawa jazdy kat. B:

– KC z zakresu obsługi programów Digital Audio Workstation – 25 uczniów;

– Kurs prawa jazdy kat. B – 15 uczniów;

Szkolenia z zakresu Digital Audio Workstation oraz kurs prawa jazdy kat B prowadzone będą przez instytucje posiadające doświadczenie i uprawnienia do kształcenia w ww. zakresie, wyłonione do realizacji zadania w trybie zgodnym z ustawą PZP. Koszt kursu prawa jazdy obejmuje również koszt dojazdu uczniów do ośrodka szkoleniowego komunikacją publiczną.  Kurs organizowany będzie w latach 2018-2020.

 

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *