Wybór dostawcy filmów

W dniu 22.01.2018 komisja przeprowadzająca postępowanie wyboru oferty dotyczącej realizacji zadania nr 1 – Dostawy filmów instruktażowych w zakresie kompetencji miękkich i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, wybrała ofertę firmy „Synergia Paweł Filarski” – ul. B. Chrzanowskiego 10 lok. 6, 80-278 Gdańsk – była to jedyna oferta jaka wpłynęła.

Protokół z wyboru oferty TUTAJ

Materiały szkoleniowe dla uczestników

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu – zestaw: teczka + notatnik + długopis z logotypami projektu „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT), dla uczniów ZSP nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 13, 41-709 Ruda Śląska.

Data ogłoszenia: 18.1.2018

Termin składania ofert: 26.1.2018

Załącznik 1 – Zaproszenie do składania ofert

Załącznik 2 – Formularz oferty

Załącznik 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Doradztwo zawodowe – poczęstunek na warsztaty

Przedmiot zamówienia:

Dostawa poczęstunku dla uczestników warsztatów grupowych z zakresu autoprezentacji oraz warsztatów grupowych z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (przerwa kawowa) – Zadanie 1 projektu „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT), dla uczniów ZSP nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 13.

Data ogłoszenia: 12.1.2018

Termin składania ofert: 24.1.2018

Załącznik 1 – Zaproszenie do składania ofert

Załącznik 2 – Formularz oferty

Załącznik 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 4 – Wzór umowy

Doradztwo zawodowe – dostawa filmów instruktażowych

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 2 filmów DVD na warsztaty grupowe z zakresu autoprezentacji w celu przeprowadzenia zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego – Zadanie 1 projektu „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT), dla uczniów ZSP nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 13, 41-709 Ruda Śląska:

 1. Film instruktażowy z zakresu kompetencji miękkich.
 2. Film instruktażowy z zakresu prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Data ogłoszenia: 11.1.2018

Termin składania ofert: 19.1.2018

Załącznik 1 – Zaproszenie do składania ofert

Załącznik 2 – Formularz oferty

Załącznik 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – Doradztwo zawodowe

Przedmiot zamówienia:

Realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego – Zadanie 1 projektu Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT), dla uczniów ZSP nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 13, 41-709 Ruda Śląska.

Data ogłoszenia: 19.12.2017 r.

Termin składania ofert: 9.1.2018

Załącznik 1 – Zaproszenie do składania ofert

Załącznik 2 – Formularz oferty

Załącznik 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 4 – Wzór umowy

Projekty Komplementarne

Projekt „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP nr 4 im. Piotra
Latoski w Rudzie Śląskiej” wpisuje się w dwa inne projekty stworzone w celu rozwoju zawodowego w tej profesji:

 1. Europejska Realizacja Nagrań i Nagłośnień – finansowany w ramach EFS PO WER
 2. Adaptacja i wyposażenie pracowni badań urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych wraz ze studiem nagrań w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej – projekt adaptacji budowlanej i wyposażenia pracowni urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych oraz studia nagrań wraz z reżysernią dźwieku.

Ogłoszenie o naborze 1 grupy uczestników projektu

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór 1-wszej, 5 – osobowej grupy uczniów w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień – klasa III – do projektu:

„Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej”

Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej w okresie do 2020-08-31. Projekt jest współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

 1. Beneficjentem (wnioskodawcą) projektu jest Miasto Ruda Śląska, a Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Piotra Latoski – realizatorem.
 2. Zasięg projektu: 25 uczniów oraz 3 nauczycieli ZSP nr 4 im. Piotra Latoski.
 1. Biuro projektu mieści się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski, pok. 19, Tel. 322421628.

Celem głównym projektu jest podniesienie w okresie do 31.08.2020 roku jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej, poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 3 nauczycieli zawodu, wzmacnianie zdolności do zatrudnienia 25 uczniów i uczennic dzięki organizacji doradztwa edukacyjno – zawodowego, staży zawodowych oraz kursów certyfikowanych.

Wsparcie dla uczestników projektu (uczniów):

Projekt zakłada dla uczniów następującą ścieżkę doskonalenia:

 • doradztwo edukacyjno – zawodowe
 • staże zawodowe
 • kursy certyfikowane

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III ZSP nr 4 im. P. Latoski

w zawodzie: technik realizacji nagrań i nagłośnień oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie ww. zawodu.

 Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. W skład Zespołu Rekrutacyjnego przy naborze uczniów wchodzą:
 • Dyrektor ZSP nr 4 dr Henryk Markowski – przewodniczący zespołu rekrutacyjnego,
 • koordynator projektu – mgr Jarosław Jabłoński,
 • pedagog/nauczyciel języka angielskiego – mgr Grażyna Czechowicz,
 • nauczyciel przedmiotów zawodowych – dr Adrian Robak,
 • kierownik szkolenia praktycznego – mgr Jacek Wienczek.

 

2. Proces rekrutacji obejmuje:

a)Wypełnienie formularza rejestracyjnego(do pobrania w biurze projektu – pok. 19);

b)Wypełnienie i złożenie deklaracji uczestnika projektu(do pobrania w biurze projektu – pok. 19)

c)Miejsce w rankingu kandydatów wg uzyskanych punktów za:

 • Średnią ocen semestralnych/rocznych z ostatniej klasyfikacji poprzedzającej rekrutację z następujących przedmiotów ogólnych: język polski, matematyka, fizyka rozszerzona, język angielski (punktacja od 1 do 6)
 • Średnią ocen rocznych z kl. II z następujących przedmiotów zawodowych: podstawy gry na fortepianie, realizacja nagrań, zasady akustyki i elektroakustyki i zasady muzyki (punktacja od 1 do 6),
 • Ocenę z zachowania wg ostatniej klasyfikacji (punktacja od 1 do 6),
 • Ocenę za aktywną postawę ucznia na terenie szkoły i klasy (punktacja od 1 do 6)

         Razem 24 punkty do zdobycia.

 1. Na podstawie rankingu wg ww. punktów 5 najlepszych kandydatów z grupy docelowej zostanie zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
 2. Uczniowie z miejsc dalszych niż 5-te w pierwszej grupie znajdą się na liście rezerwowej.
 3. W sytuacji, gdy dwóch lub więcej uczniów otrzyma w rankingu taką samą ilość punktów, o wyborze uczestnika zadecyduje wcześniejsza data złożenia dokumentów rekrutacyjnych.
 4. Termin złożenia wymaganych w procesie rekrutacyjnym dokumentów:     1.12.2017
 5. Ogłoszenie wyników naboru na stronie internetowej szkoły
 6. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są w Regulaminie projektu (dostępny na stronie internetowej projektu aktywnyrealizator.tolstoj.eu oraz w biurze projektu).
 7. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne.

 

Ścieżka rozwoju

Ścieżka rozwoju dla uczestników projektu będzie przebiegała następująco:

Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe

Wsparciem w ramach zadania objęci zostaną wszyscy zakwalifikowani do programu uczniowie i uczennice – łącznie 25 osób. Zadanie obejmie:

 1. Doradztwo indywidualne – Etap doradztwa indywidualnego realizowany będzie w ZSP nr 4 im. P. Latoski przez wykwalifikowanych doradców zawodowych, którzy posiadają stosowne doświadczenie w tym zakresie. Zadanie realizowane będzie w trzech latach: 2017-2020, po rekrutacji każdej grupy uczestników. Celem tego etapu  będzie określenie preferencji zawodowych uczniów i określenie ścieżki udziału w projekcie. Czas trwania badania 1 ucznia to 2 godz. Łączny czas trwania etapu: 25 uczniów x 2 godz. = 50 godz. Miejsce odbywania wsparcia: ZSP nr 4;
 1. Warsztaty grupowe – „Autoprezentacja” – Celem warsztatów jest praktyczne ćwiczenie umiejętności autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej i ogólnych umiejętności społecznych niezbędnych w życiu zawodowym. Podczas szkolenia poruszane będą zagadnienia związane z budowaniem wizerunku, komunikacją z ludźmi, sztuką argumentowania, asertywnością. Uczniowie będą mieli możliwość ćwiczenia przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Warsztaty realizowane będą w grupach 5-osobowych (łącznie 5 grup) w trzech latach projektu. Zajęcia odbywać się będą w trzech blokach po 5 godzin każdy. Łączna liczba godzin to: 5 gr. x 15 godz. = 75 godz. Warsztaty przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowanych specjalistów z tej dziedziny. Miejsce odbywania wsparcia: ZSP nr 4;
 1. Warsztaty grupowe z zakresu umiejętności poruszania się po rynku pracy – Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, zapoznania się z internetowymi serwisami rekrutacyjnymi. Uczniowie będą mieli również możliwość poznania ABC prawa pracy. Warsztaty realizowane będą w grupach 5-os. (łącznie 5 grup) w trzech latach projektu. Zajęcia odbywać się będą w trzech blokach po 5 godzin każdy. Łączna liczba godzin szkoleń to: 5 gr. x 15 godz. = 75 godz. Warsztaty przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowanych specjalistów z tej dziedziny. Miejsce odbywania się warsztatów: ZSP nr 4;
 1. Warsztaty wyjazdowe z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności – Zajęcia te prowadzone będą w siedzibie Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości (RIP) Warsztaty realizowane będą w grupach 5-os. (łącznie 5 grup) w trzech latach projektu. Zajęcia trwać będą 6 godzin w każdej grupie. Łączna liczba godzin szkoleń z zakresu autoprezentacji to: 5 gr. x 6 godz. = 30 godz. Warsztaty przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowanych specjalistów z tej dziedziny, wyłonionych w trybie ustawy PZP.

 

Doskonalenie nauczycieli zawodu

Realizacja tego zadania pozwoli nabyć nauczycielom zawodu umiejętności, kwalifikacje i kompetencje, które wykorzystane zostaną w projekcie na etapie przygotowywania uczniów do odbycia staży/praktyk zawodowych lub kursów certyfikowanych. Wiedza ta pozwoli również nauczycielom opracować programy staży/praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami w sposób adekwatny do potrzeb rynku pracy. W ramach projektu 3 nauczycieli zawodu uczestniczyć będzie w studiach podyplomowych (SP) oraz kursach i szkoleniach (K/S) podnoszących kwalifikacje:

– SP z zakresu Realizacji Nagrań i Nagłośnień

– cykl kursów kwalifikacyjnych Digital Audio Workstation

Zajęcia prowadzone będą przez instytucje posiadające doświadczenie i uprawnienia do kształcenia w ww. zakresie, wyłonione do realizacji zadania w trybie zgodnym z ustawą PZP. Uczestnicy będą pokrywali we własnym zakresie koszty dojazdu na zajęcia. Realizacja zadania rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018, jednakże w przypadku studiów podyplomowych prowadzonych w wymiarze większym niż 2 semestry, doskonalenie będzie kontynuowane w roku szkolnym 2018/2019 do jego zakończenia.

 

– Organizacja staży zawodowych dla uczniów

 Udział w stażach lub praktykach zawodowych zorganizowany zostanie dla grupy 25 uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Czas realizacji praktyki wyniesie 150 godz./ucznia. Zadanie wg zawartej między szkołą a pracodawcą umowy realizowane będzie w trzech latach: 2018-2020. W umowie zostanie zawarty program stażu opracowany przez nauczyciela zawodu. Za udział w stażu/praktyce zawodowej wypłacone zostanie każdemu uczestnikowi stypendium w kwocie nieprzekraczającej 1480,00 zł. Stypendium zostanie wypłacone uczestnikowi po przepracowaniu 150 godzin. Pracodawca przyjmujący ucznia na staż zapewni odpowiednie stanowisko pracy, wyposażenie i narzędzia pracy, przeszkoli ucznia w zakresie BHP, przepisów i regulaminu pracy oraz zapewni opiekuna stażu. Każdy przyjęty praktykant lub stażysta będzie miał przydzielonego opiekuna, przy czym na jednego opiekuna nie będzie mogło przypadać więcej niż 6 stażystów. W trakcie odbywania stażu opiekun będzie miał za zadanie monitorowanie postępów i nabywania nowych umiejętności przez stażystę oraz określanie stopnia realizacji treści i celów edukacyjnych określonych w programie stażu. Po zakończeniu stażu Pracodawca wyda uczniowi dokument potwierdzający odbycie stażu. Podmioty przyjmujące uczniów na staż zaw./ praktykę zawodową wyłaniani będą w trybie zgodnym z ustawą PZP. Łączna liczba godzin staży zawodowych planowana do osiągnięcia: 25 os. x 150 godz. =3750 godzin.

– Organizacja kursów certyfikowanych dla uczniów

 W ramach projektu uczniowie wezmą udział w kursach certyfikowanych (KC), podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe oraz w kursie prawa jazdy kat. B:

– KC z zakresu obsługi programów Digital Audio Workstation – 25 uczniów;

– Kurs prawa jazdy kat. B – 15 uczniów;

Szkolenia z zakresu Digital Audio Workstation oraz kurs prawa jazdy kat B prowadzone będą przez instytucje posiadające doświadczenie i uprawnienia do kształcenia w ww. zakresie, wyłonione do realizacji zadania w trybie zgodnym z ustawą PZP. Koszt kursu prawa jazdy obejmuje również koszt dojazdu uczniów do ośrodka szkoleniowego komunikacją publiczną.  Kurs organizowany będzie w latach 2018-2020.

 

 

 

O projekcie

Projekt skierowany jest do grupy 25 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej kształcących się w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień oraz 3 nauczycieli nauki zawodu tej placówki. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na diagnozę potrzeb przeprowadzoną w lutym 2016 i zakłada organizacj ę doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży zawodowych oraz kursów certyfikowanych dla wychowanków. Ponadto nauczyciele uzyskają możliwość podniesienia swoich kompetencji poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach doskonalących.